Informacje dla doktorantów
Wszystkich zainteresowanych pracą naukową w dyscyplinach którymi się zajmuję (tj. luminescencja ciał stałych, dozymetria luminescencyjna, modelowanie procesów rekombinacyjnych itp.) lub dziedzinach pokrewych, zapraszam do współpracy naukowej. Oferuję merytoryczną opiekę nad prowadznymi badaniami naukowymi oraz późniejszą pracą doktorską (którą można także realizować w ramach studiów doktoranckich).


Wymagania

Możliwe tematy prac badawczych obejmują zarówno zagadnienia czysto teoretyczne (np. symulacje Monte Carlo, metody numeryczne, badanie kinetyki procesów luminescencyjnych i rekombinacji, metody optymalizacyjne itp.) jak i prace eksperymentalne (np. badanie detektorów luminescencyjnych promieniowania jonizującego i UV, termoluminescencja rozdzielcza widmowo, nowe techniki pomiarowe itp.).
Bliższych informacji udzielę osobiście. Kontakt:

a.mandowski@ajd.czest.pl
Powrót do strony: "Arkadiusz Mandowski home page"